Chủ đề: Trung Quốc

Trung Quốc, cập nhật vào ngày: 17:00, 16/06/2024

1 2 3 4 5 6

Thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng xanh cho ngành logistics

Xanh hóa ngành logistics không chỉ là trách nhiệm mà còn trở thành động lực và yêu cầu bức thiết để thúc đẩy các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.