[TRỰC TIẾP] Diễn đàn Doanh nhân 2020: Doanh nhân Việt Nam - Tổ quốc gọi tên mình - Đảng với Doanh nhân

Video - cách đây 2 năm

Doanh nhân Việt Nam dần khẳng định vị trí và không ngừng tiếp tục tiến lên, vượt qua những thách thức, đóng góp vô cùng lớn cho sự phát triển của đất nước.

Tác giả: BAN BIÊN TẬP