Thêm sản phẩm mới cho du lịch Quảng Nam

Thêm sản phẩm mới cho du lịch Quảng Nam

Lễ hội Tết Nguyên tiêu ở Hội An (tỉnh Quảng Nam) được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã mở ra thêm cơ hội phát triển sản phẩm du lịch mới cho địa phương.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1675702230 AND id NOT IN (238600,238655,238654,238638,238635,238624,236872,238627,238443) AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1675702230 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 
Sự kiện thường niên