Chủ đề: AJ Total Việt Nam

AJ Total Việt Nam, cập nhật vào ngày: 20:37, 02/12/2022

Sau dịch COVID-19, làm sao giữ chân người lao động trong ngành Y?

Cùng với việc quan tâm, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp cho viên chức y tế, ngành y tế cũng đã huy động các nguồn lực khác của xã hội để hỗ trợ vật chất cho viên chức y tế