Hình thành khung pháp lý toàn diện cho điện gió ngoài khơi

Hình thành khung pháp lý toàn diện cho điện gió ngoài khơi

Cần nhanh chóng thực thi Nghị định số 11/2021 về “Quy quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển”.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8