Chủ đề: cải thiện môi trường kinh doanh

cải thiện môi trường kinh doanh, cập nhật vào ngày: 22:35, 06/02/2023

1 2 3

Thêm sản phẩm mới cho du lịch Quảng Nam

Lễ hội Tết Nguyên tiêu ở Hội An (tỉnh Quảng Nam) được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã mở ra thêm cơ hội phát triển sản phẩm du lịch mới cho địa phương.