Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp: Còn nhiều thách thức

Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp: Còn nhiều thách thức

Mặc dù những năm vừa qua, các doanh nghiệp Việt Nam đã có bước phát triển. Tuy nhiên, để đạt được sự phát triển đột phá vẫn còn rất nhiều nỗ lực và thách thức

Mới nhất