Gỡ điểm nghẽn “đất ở không hình thành đơn vị ở”

Gỡ điểm nghẽn “đất ở không hình thành đơn vị ở”

Việc luật hóa loại hình đất ở tại nông thôn theo hướng đồng bộ, nhất quán sẽ góp phần đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư thứ cấp, ổn định và phát triển thị trường.

Mới nhất
1 2 3 4