Chính trị

Phát huy vai trò đối ngoại phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước

Phát huy vai trò đối ngoại phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vừa có bài viết: "Phát huy vai trò đối ngoại phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8