Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thuế điện tử trong năm 2022

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thuế điện tử trong năm 2022

Một hệ thống thuế điện tử được xây dựng toàn diện, đảm bảo thông tin dữ liệu chính xác, an toàn, đáp ứng yêu cầu quản lý và tạo thuận lợi cho người nộp thuế là yêu cầu tất yếu trong thời đại số.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8