Định giá doanh nghiệp và câu chuyện cổ phần hóa VFS

Định giá doanh nghiệp và câu chuyện cổ phần hóa VFS

Thông báo kết luận thanh tra “Công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam - VFS” của Thanh tra Chính phủ chỉ rõ: việc chọn lựa và bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược có nhiều vi phạm, thiếu sót.

Mới nhất