Đẩy mạnh nghiên cứu, tham mưu chiến lược về kinh tế

Diendandoanhnghiep.vn Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đề nghị, tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, tham mưu chiến lược về KTXH, theo đó xây dựng chương trình nghiên cứu cụ thể.

Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, nhìn lại năm 2020 và 5 năm vừa qua, tình hình thế giới và trong nước bên cạnh những thuận lợi, đã nảy sinh nhiều vấn đề mới, khó khăn, thách thức chưa từng có, đặc biệt là tác động của đại dịch COVID-19, thiên tai, biến đổi khí hậu rất cực đoan.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Ban Kinh tế Trung ương

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Ban Kinh tế Trung ương ngày 5/1.

“Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị và Ban Bí thư, Ban Kinh tế Trung ương đã nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 và cả nhiệm kỳ khóa XII, đóng góp rất tích cực vào thành tựu chung của cả đất nước”, ông Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh.

Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19, Ban Kinh tế Trung ương đã theo dõi sát, nắm chắc tình hình và tác động của dịch bệnh, những diễn biến, xu hướng kinh tế thế giới để chủ động nghiên cứu, xây dựng các Báo cáo chuyên đề, cụ thể: Báo cáo “Đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến kinh tế Việt Nam - Định hướng giải pháp điều hành thời gian”; Báo cáo chuyên đề "Đánh giá tác động kép của dịch Covid-19 và giá dầu giảm sâu đến ngành dầu khí nước ta và các đề xuất, kiến nghị"; Báo cáo “Đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19 đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và giải pháp khắc phục”. Chủ động biên dịch sách tham khảo "Kinh tế học trong thời Covid-19" gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan liên quan phục vụ quá trình công tác.

Hàng tháng, Ban Kinh tế Trung ương có Báo cáo kinh tế vĩ mô gửi các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó phân tích, đánh giá sâu sắc, toàn diện tình hình kinh tế thế giới và trong nước, khó khăn, thách thức, cơ hội, xu hướng, động lực phát triển, đồng thời xây dựng các kịch bản tăng trưởng và kiến nghị, đề xuất giải pháp, chính sách tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, ổn định kinh tế - xã hội, phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Ban Kinh tế Trung ương đã Phối hợp với Lãnh đạo Ban chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai một số chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng về kinh tế; thẩm định, tham gia ý kiến đối với các đề án, báo cáo quan trọng về kinh tế - xã hội trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Năm 2020, Ban Kinh tế Trung ương đã có 111 văn bản thẩm định, tham gia ý kiến về các đề án, báo cáo trình Bộ Chính trị; 102 văn bản tham gia ý kiến với các bộ, ngành, địa phương về các đề án, dự án, báo cáo, văn bản quy phạm pháp luật. Các ý kiến thẩm định, góp ý của Ban Kinh tế Trung ương luôn thể hiện quan điểm rõ ràng, thẳng thắn và với tinh thần trách nhiệm cao để góp phần giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và các cơ quan chức năng tổng kết, đánh giá việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật.

Năm 2020, Ban Kinh tế Trung ương chủ động, chủ trì, tham mưu công tác phổ biến, tuyên truyền, quán triệt triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng dưới nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, hiệu quả như: Tổ chức diễn đàn, hội nghị, hội thảo trực tiếp kết hợp với trực tuyến như: Diễn đàn cao cấp về năng lượng Việt Nam 2020 triển khai Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Diễn đàn cao cấp trực tuyến và Hội nghị thượng đỉnh về đô thị thông minh ASEAN 2020…

5 năm qua (2016-2020), hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương đã được tiến hành toàn diện trên tất cả các chức năng và nhiệm vụ được giao. Ban đã chủ trì nghiên cứu, tham mưu ban hành 15 nghị quyết, kết luận của Đảng trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó bao gồm 3 nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 9 nghị quyết và 3 kết luận của Bộ Chính trị; thực hiện tốt công tác thẩm định, tham gia góp ý kiến đối với hàng trăm đề án, báo cáo, văn bản quan trọng trình BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về kinh tế- xã hội đã được quan tâm hơn và có nhiều đổi mới sáng tạo.

Năm 2020 và giai đoạn 2016-2020, Ban đã chủ trì, phối hợp với cơ quan tổ chức thành công hàng chục diễn đàn, hội nghị, hội thảo lớn tầm quốc gia và quốc tế, không chỉ góp phần tuyên truyền, phổ biến, mà còn huy động trí tuệ trong và ngoài nước phục vụ xây dựng, hoàn thiện các chủ trương, đường lối, quyết sách lớn về kinh tế của Đảng.

Tập trung làm tốt việc tổng kết các nghị quyết Trung ương về những vấn đề quan trọng đối với phát triển kinh tế- xã hội đất nước.

Tập trung làm tốt việc tổng kết các nghị quyết Trung ương về những vấn đề quan trọng đối với phát triển kinh tế- xã hội đất nước.

Những thành tích đạt được của Ban Kinh tế Trung ương năm 2020 nói riêng và 5 năm 2016-2020 nói chung đã góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng kinh tế cao (bình quân 6%/năm), quy mô nền kinh tế tăng 1,4 lần,đứng thứ 4 trong ASEAN, năng suất lao động tăng cao (bình quân 5,8%/năm), kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn; môi trường kinh doanh cải thiện, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được hoàn thiện một bước quan trọng, huy động được nguồn lực lớn cho đầu tư phát triển. Những thành tựu trên khẳng định đường lối, chủ trương đúng đắn và vai trò, hiệu quả lãnh đạo to lớn của Đảng, trong đó có các chủ trương, chính sách do Ban Kinh tế Trung ương tham mưu trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị ban hành trong thời gian qua.

Với năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó có Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021- 2030, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đề nghị, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược về kinh tế- xã hội theo đó cần xây dựng chương trình nghiên cứu cụ thể cho từng năm và cả nhiệm kỳ khóa XIII, tập trung nguồn lực làm tốt các đề án, nghị quyết được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII giao chủ trì, bảo đảm các đề án có chất lượng, mang tầm chiến lược.

“Tập trung làm tốt việc tổng kết các nghị quyết Trung ương về những vấn đề quan trọng đối với phát triển kinh tế- xã hội đất nước. Làm tốt hơn công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về kinh tế- xã hội”, Trưởng Ban Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh.

Đồng thời, cải thiện, nâng cao chất lượng hơn nữa công tác thẩm định các đề án, báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và công tác nghiên cứu và dự báo kinh tế vĩ mô. Đặc biệt coi trọng công tác cán bộ; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, khơi dậy nhiệt huyết, khát khao cống hiến, phấn đấu vươn lên của cán bộ, đảng viên. 

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Đẩy mạnh nghiên cứu, tham mưu chiến lược về kinh tế tại chuyên mục Tâm điểm của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1624230510 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1624230510 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,15
1 2 3 4 5 6 7