Năm 2023 phát triển năng lượng tái cần tháo gỡ 3 vấn đề lớn

Năm 2023 phát triển năng lượng tái cần tháo gỡ 3 vấn đề lớn

Phát triển năng lượng tái tạo cần tháo gỡ 3 vấn đề cấp bách, gồm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xem xét lại việc thực thi quy hoạch và nâng cấp đường dây truyền tải để thu hút đầu tư.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8