Chủ đề: góp ý dự thảo luật đất đai

góp ý dự thảo luật đất đai, cập nhật vào ngày: 22:26, 06/02/2023

1 2

Thêm sản phẩm mới cho du lịch Quảng Nam

Lễ hội Tết Nguyên tiêu ở Hội An (tỉnh Quảng Nam) được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã mở ra thêm cơ hội phát triển sản phẩm du lịch mới cho địa phương.