Chủ đề: Hệ thống điều hành mạng lưới logistics

Hệ thống điều hành mạng lưới logistics, cập nhật vào ngày: 09:53, 27/09/2023

Doanh nghiệp chăn nuôi phải áp dụng công nghệ xử lý chất thải

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu hơn 3.000 cơ sở chăn nuôi phải di dời hoặc đóng cửa trước ngày 1/1/2025, đồng thời, yêu cầu các cơ sở này phải áp dụng công nghệ xử lý chất thải trong thời gian sớm nhất.