Có bình đẳng giới, doanh nghiệp mới có giá trị gia tăng?

Có bình đẳng giới, doanh nghiệp mới có giá trị gia tăng?

Mặc dù, đã có nhiều chính sách được coi là ưu việt đối với người lao động nữ, tuy nhiên lại gây khó khăn cho hoạt động quản lý và là rào cản cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Mới nhất