Chủ đề: Khách hàng

Khách hàng, cập nhật vào ngày: 04:31, 05/12/2022

1 2 3

Tăng cường công tác đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp

Trong bối cảnh chịu tác động kép bởi đại dịch COVID-19 và Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, thị trường lao động Việt Nam nổi lên nhiều vấn đề thách thức lớn.