Không chỉ hỗ trợ MSME, start-up, 5G sẽ giúp giảm khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn

Không chỉ hỗ trợ MSME, start-up, 5G sẽ giúp giảm khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn

5G sẽ mang lại cơ hội cho đất nước và doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, các cstartup và các ngành công nghiệp sáng tạo...

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8