Chủ đề: Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV, cập nhật vào ngày: 03:56, 29/09/2023

2 3 4 5 6 7

Liên kết vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ - kết nối từ chính mối dây doanh nghiệp

Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có nhiều lợi thế và tiềm năng nhưng vẫn chưa phát huy hiệu quả, liên kết vùng sẽ đem đến động lực phát triển và sự kết nối từ chính mối dây doanh nghiệp.