Đại hội XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2 tại Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của dân tộc.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhìn lại 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới; đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Đại hội cũng sẽ kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Diễn đàn Doanh nghiệp trân trọng gửi tới quý độc giả chùm ảnh: Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIII của Đảng.

Trên nhiều tuyến đường, phố của Thủ đô Hà Nội hàng nghìn tấm pano, áp phích, băng rôn… với những khẩu hiệu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được treo trang trọng. 

Không khí chào đón Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng ngập tràn khắp phố, phường Hà Nội. 
 
Người dân tin tưởng, kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ đưa đất nước phát triển vượt bậc, tạo thêm được nhiều kỳ tích mới.