Chủ đề: Ngày hội Di sản văn hóa Việt Nam

Ngày hội Di sản văn hóa Việt Nam, cập nhật vào ngày: 22:59, 09/12/2022

ĐIỂM BÁO NGÀY 09/12: Điểm nghẽn là năng suất

Dự kiến năm 2022, 14/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam đã đạt và vượt mục tiêu đề ra, cho thấy nền kinh tế nước ta đã và đang phục hồi, phát triển thành công.