Nghị quyết 41-NQ/TW: Khởi đầu mới trong tình hình mới

Diendandoanhnghiep.vn Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị bắt đầu cho sự khởi đầu mới của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

>>Nghị quyết 41-NQ/TW: Thôi thúc xã hội có góc nhìn mới về đội ngũ doanh nhân Việt Nam

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An chia sẻ với DĐDN về Nghị quyết 41-NQ/TW vừa được Bộ Chính trị ban hành ngày 10/10/2023 về xây dựng và phát huy của đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới.

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An.

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An.

-Ông có thể chia sẻ về những điểm mới của Nghị quyết 41-NQ/TW?

Đội ngũ doanh nhân luôn có vị trí, vai trò quan trọng. Nghị quyết 41 xác định “Đội ngũ doanh nhân là một trong những lực lượng nòng cốt, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm quốc phòng, an ninh”.

Nghị quyết xác định quan điểm xây dựng và phát huy sức mạnh của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng để doanh nghiệp phát triển và cống hiến là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và đội ngũ doanh nhân gắn với quá trình hoàn thiện đồng bộ nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

- Ông đánh giá như thế nào về 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp Nghị quyết 41, thưa ông?

Nghị quyết 41 đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, đảm bảo thực hiện quan điểm, mục tiêu, gồm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước, động viên đội ngũ doanh nhân xây dựng đạo đức, văn hoá kinh doanh, thực hiện trách nhiệm xã hội...

Các nhiệm vụ, giải pháp nêu rõ: “Khẩn trương rà soát, thể chế hoá kịp thời, đầy đủ, đồng bộ đường lối, chủ trương của Đảng về phát triển doanh nhân, doanh nghiệp. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, pháp luật về sở hữu, quyền tự do kinh doanh, bảo hộ quyền tài sản hợp pháp, khởi nghiệp. Chế tài kinh tế phù hợp để xử lý vi phạm trong kinh doanh, không hình sự hoá các quan hệ kinh tế”.

Các cụm từ “an toàn và bình đẳng”, “không hình sự hóa các quan hệ kinh tế”, với hàm ý là phải tạo môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm “an toàn” cho doanh nhân và doanh nghiệp theo đúng quy định, tạo môi trường để doanh nhân, doanh nghiệp phát triển.

Nghị quyết cũng khơi dậy tinh thần doanh nhân, tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, khích lệ và tạo điều kiện để doanh nhiệp lớn hơn với các nhiệm vụ rất cụ thể.

Như có chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa mở rộng quy mô, nâng cao sức cạnh tranh, năng lực sản xuất, phát triển mô hình, kinh doanh mới dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo… Có chính sách đột phá để hình thành, phát triển doanh nghiệp dân tộc, doanh nghiệp quy mô lớn…

>>Nghị quyết 41-NQ/TW: VCCI giữ vai trò “nòng cốt”

>>Nghị quyết 41-NQ/TW: Động lực quan trọng đánh thức lại tinh thần yêu nước của doanh nhân Việt

-Theo ông, vì sao chúng ta cần phải ban hành Nghị quyết mới?

Nghị quyết 41 đã thay thế Nghị quyết 09. Gần 12 năm qua, sự phát triển của đội ngũ doanh nhân đã có nhiều kết quả và tiến bộ, tuy nhiên chưa tương xứng với yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh hạn chế.

Số doanh nghiệp quy mô lớn có năng lực dẫn dắt các chuỗi cung ứng còn ít, tính liên kết, hợp tác, khả năng tận dụng cơ hội từ hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 còn yếu. Năng lực kinh doanh, kỹ năng quản trị còn hạn chế.

Trong bối cảnh như vậy, chúng ta cần phải ban hành một nghị quyết mới. Trong đó, tập trung vào trọng tâm phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức và tinh thần kinh doanh, mang bản sắc dân tộc, có trách nhiệm xã hội….

Trong những ngày “Truyền thống doanh nhân” năm nay, giới doanh nhân đón nhận chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước - đó là nghị quyết mới của Bộ Chính trị: “Về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị được ban hành trên cơ sở đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 09 về phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trên cơ sở những tư tưởng, chính trị xuyên suốt qua các kỳ Đại hội Đảng XI, XII và XIII về phát triển kinh tế-xã hội, về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, Nghị quyết 41 đã đề xuất những nội dung rất mới về quan điểm, định hướng và giải pháp phát triển của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Mục tiêu Nghị quyết nêu rõ: “Đẩy mạnh phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hoá kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước”.

Trong đó, mục tiêu đến 2030, phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Phấn đấu ngày càng có nhiều doanh nghiệp đạt tầm khu vực, một số doanh nghiệp đạt tầm thế giới.

Một số doanh nghiệp lớn có vai trò dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực then chốt; một số doanh nghiệp có vị thế, vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, làm chủ một số chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp, có năng lực cạnh tranh quốc tế trong các ngành công nghiệp nền tảng, ưu tiên, mũi nhọn.

Về tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết nêu rõ, đội ngũ doanh nhân Việt Nam phải có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu quốc gia phát triển, thu nhập cao, có vị thế, uy tín khu vực và quốc tế; một bộ phận doanh nghiệp có thương hiệu thế giới, dẫn dắt một số chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.

Nghị quyết 41 đã khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng cảu đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới, khẳng định tính nhất quán, kiên định của Đảng, nhân dân trong phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân, của cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, trong thực hiện mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Là một trong những lực lượng nòng cốt thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, trong tiến trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đội ngũ doanh nhân Việt Nam sẽ từng bước vững chắc phát triển mạnh mẽ về kinh tế, góp phần hình thành các giá trị văn hoá, xây dựng đạo đức kinh doanh, nâng cao ý thức và trách nhiệm xã hội, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp phát triển đất nước, xây dựng một nước Việt Nam: “Hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh!

-Trân trọng cảm ơn ông!

 

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Nghị quyết 41-NQ/TW: Khởi đầu mới trong tình hình mới tại chuyên mục VCCI của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1721913151 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1721913151 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10