Chủ đề: Nghị quyết số 26-NQ/TW

Nghị quyết số 26-NQ/TW, cập nhật vào ngày: 09:38, 27/09/2023

Doanh nghiệp chăn nuôi phải áp dụng công nghệ xử lý chất thải

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu hơn 3.000 cơ sở chăn nuôi phải di dời hoặc đóng cửa trước ngày 1/1/2025, đồng thời, yêu cầu các cơ sở này phải áp dụng công nghệ xử lý chất thải trong thời gian sớm nhất.