Chủ đề: Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị

Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị, cập nhật vào ngày: 18:19, 03/12/2023

1 2

Phát triển sản phẩm du lịch Golf cần sự liên kết giữa 4 bên

Tăng cường liên kết giữa các địa phương để tạo thêm các sản phẩm mới cùng với việc phát triển loại hình du lịch golf, sẽ tạo thêm lợi thế cho ngành du lịch.