Phân tích - Bình luận

Điểm tín nhiệm xã hội: Lượng hoá “độ tốt” của con người?

Điểm tín nhiệm xã hội: Lượng hoá “độ tốt” của con người?

Hành vi, tính cách, sở thích, mối quan hệ, lịch sử tín dụng của người dân... sẽ được hệ thống máy tính theo dõi và cho điểm.

Mới nhất