Thúc đẩy quản trị và kinh doanh bền vững

Thúc đẩy quản trị và kinh doanh bền vững

Nâng cao nhận thức và thúc đẩy doanh nghiệp quản trị và kinh doanh bền vững chính là mục tiêu cuối cùng của Chương trình Đánh giá, Công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (CSI). 

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7