Ông Vũ Huy Đông, Chủ tịch HĐQT Công ty CP DamSan:

Năm 2025 chúng ta kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025) cũng là dấu mốc mục tiêu phấn đấu, Việt Nam có khoảng 1,5 triệu doanh nghiệp hoạt động; tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP khoảng 55%.

Để hiện thực hoá mục tiêu trên, các cấp chính quyền cần tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” về pháp luật, tạo sự bình đẳng giữa các khu vực doanh nghiệp về tiếp cận các nguồn lực như vốn, đất đai, tài nguyên...

Đặc biệt, Nhà nước cần tạo cơ chế, chính sách thúc đẩy doanh nghiệp phối hợp, hợp tác chặt chẽ với các trường đại học, các viện nghiên cứu để đặt hàng, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học; tham gia hiệu quả vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh và năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp…