>>Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 44 chức danh tại Quốc hội

Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân (Cà Mau) nhấn mạnh tại tại phiên thảo luận về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, ngày 1/11.

Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân (Cà Mau).

Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân (Cà Mau).

Tán thành với nhiều giải pháp trong kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025, đại biểu Lê Thanh Vân nhấn mạnh, cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chính phủ cần tập trung thu hút, trọng dụng nhân tài và xây dựng phát triển đội ngũ doanh nhân dân tộc. 

Về thu hút, trọng dụng nhân tài, đại biểu Lê Thanh Vân đánh giá cao Chính phủ đang chuẩn bị xây dựng dự thảo và mong sớm có đạo luật để có quy tắc chung cho toàn xã hội trong vấn đề này. Về doanh nhân dân tộc, vừa qua Bộ Chính trị mới ban hành Nghị quyết 41-NQ/TW về xây dựng và phát huy của đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới.

“Do đó, đề nghị Quốc hội thể hiện tinh thần Nghị quyết này trong Nghị quyết Kỳ họp, đề nghị Chính phủ sớm có giải pháp thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị”, đại biểu Lê Thanh Vân nhấn mạnh.

Trong đó, cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp thường xuyên đối thoại, hỗ trợ doanh nhân khởi nghiệp. Đặc biệt là bảo vệ tài sản hợp pháp của doanh nghiệp, bổ sung chế tài kinh tế xử lý vi phạm và không hình sự hóa quan hệ kinh tế.

Về nhóm giải pháp cải cách thể chế, đại biểu Lê Thanh Vân đề nghị cần coi đây là một nguồn lực, và đề nghị sớm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách thể chế, coi đây là điểm đột phá quan trọng. 

Trong thể chế, đặc biệt quan tâm 3 nhóm thể chế về kinh tế. Thứ nhất, xác lập bình đẳng trong việc phân phối nguồn lực xã hội, không kể công và tư. Thứ hai, bảo vệ chế độ hợp đồng, bảo vệ tài sản. Thứ ba, giải quyết tốt quan hệ giữa Nhà nước và thị trường.

"Việc các ngành, địa phương xin cơ chế đặc thù cho thấy cái áo cơ chế của chúng ta đã quá chật hẹp. Cho nên, cần rà soát đồng bộ để may cái áo mới thay vì vá víu, thay từng cúc áo", đại biểu Lê Thanh Vân nói.

>>Nghị quyết 41-NQ/TW: VCCI phải có cách suy nghĩ mới

>>Nghị quyết 41-NQ/TW: Định hướng không hình sự hoá quan hệ kinh tế

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự phiên thảo luận.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự phiên thảo luận.

Nhóm giải pháp khác cũng được đại biểu Lê Thanh Vân đề cập là sử dụng đồng vốn có hiệu quả. Tại Hội nghị Trung ương 8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có khen Chính phủ, Thủ tướng về bài học kinh nghiệm là dồn sức, tập trung vốn cho các công trình trọng điểm. 

Bài học đó cần phải được phát huy trong xử lý kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng giảm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển. Có thể dùng toàn bộ tăng thu của các năm liên tiếp tập trung cho đầu tư cơ sở hạ tầng.

“Sau khi kết thúc chương trình mục tiêu quốc gia thì nên dành toàn bộ cho đầu tư phát triển”, đại biểu Lê Thanh Vân kiến nghị.

Về nhóm giải pháp chấn hưng văn hoá, đạo đức dân tộc, đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng để chấn hưng văn hóa dân tộc và đạo đức ứng xử thì có 3 nhóm người cần phải trách nhiệm đi đầu.

Một là, giới lãnh đạo, quản lý phải đi đầu về trách nhiệm dẫn dắt về đạo đức, văn hóa. Hai là, thầy cô giáo trong nhà trường. Ba là, cha mẹ trong gia đình. "Ba nhóm người này dẫn đầu về văn hóa, đạo đức thì tôi tin thế hệ trẻ có ứng xử văn hóa, đạo đức tốt hơn", đại biểu Lê Thanh Vân bày tỏ.