Điện Biên đã mang lại cho mình hình ảnh của một địa phương miền núi năng động với môi trường đầu tư – kinh doanh, chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền thuộc nhóm khá của cả nước và khu vực miền núi phía Bắc.

p/Giai đoạn 2021-2030 Điện Biên tiếp tục cắt giảm và nâng cao chất lượng TTHC trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là TTHC liên quan tới người dân, doanh nghiệp…

Giai đoạn 2021-2030 Điện Biên tiếp tục cắt giảm và nâng cao chất lượng TTHC trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là TTHC liên quan tới người dân, doanh nghiệp…

Hiệu quả từ những giải pháp

Ông Lê Thành Đô, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Điện Biên cho biết, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Điện Biên đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ từ việc kiểm soát, công bố, công khai niêm yết TTHC, tiếp thu xử lý các kiến nghị về TTHC đến việc giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức nhằm đảm bảo thời gian, yêu cầu theo quy định, được các cá nhân, tổ chức đánh giá cao.

Từ năm 2011 đến nay, tỉnh đã ban hành 15 Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa 180 TTHC. Từ năm 2015 đến nay, tỉnh đã ban hành 1.753 văn bản quy phạm pháp luật. Chất lượng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh được nâng cao rõ rệt, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC được triển khai tại 100% các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã đã tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giải quyết TTHC.

Ông Lê Hữu Khang, Giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Điện Biên cho biết thêm, công tác cải cách tổ chức bộ máy nhà nước được rà soát, sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối và nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Công tác tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo bồi dưỡng, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức viên chức được thực hiện đúng quy định và kịp thời. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được nâng cao trong quá trình thực thi công vụ...

Đặc biệt đối với vấn đề cải cách tài chính công, Điện Biên được Bộ Nội vụ đánh giá cao về triển khai thực hiện đúng quy định. Việc thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước đã giúp các đơn vị, địa phương chủ động điều hành công việc, nhiệm vụ được giao, nâng cao ý thức tiết kiệm, chống lãng phí trong sự dụng kinh phí ngân sách...

Công nghệ thông tin được ứng dụng trong công tác quản lý nhà nước được thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cấp xã. Hệ thống một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001 tại các cơ quan, đơn vị được duy trì.

Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến

Dựa trên những kết quả đạt được giai đoạn 2011-2020, xuất phát từ yêu cầu CCHC và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và những nội dung, nhiệm vụ CCHC trọng tâm mà Chính phủ giao phó, ông Lê Thành Đô khẳng định, trong giai đoạn 2021-2030 Điện Biên đề ra các mục tiêu chính như tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2011-2020; tiếp tục tổ chức thực hiện việc rà soát, đánh giá TTHC; kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp, sáng kiến đơn giản hóa TTHC; cắt giảm và nâng cao chất lượng TTHC trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là TTHC liên quan tới người dân, doanh nghiệp…

Bên cạnh đó, Điện Biên sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân và sự nghiệp phát triển đất nước.

Đồng thời, Tỉnh tiếp tục thực hiện cơ chế loại bỏ, đưa ra khỏi hệ thống những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, mất uy tín với nhân dân; quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức tương ứng với trách nhiệm và có chế tài nghiêm đối với hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật, vi phạm đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài ra, Điện Biên sẽ thường xuyên cập nhật và triển khai có hiệu quả Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh; Đẩy mạnh xây dựng và sử dụng các phần mềm dùng chung, cơ sở dữ liệu, bảo đảm tính tương thích, đồng bộ và thông suốt để nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành; đồng thời cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao của tất cả các các ngành, lĩnh vực tích hợp lên cổng dịch vụ công của tỉnh phục vụ người dân và doanh nghiệp, bảo đảm rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian và chi phí thực hiện TTHC…

 

Ông Lê Thành Đô, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Điện Biên:

Để có được kết quả trên UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo sát sao; các cấp, các ngành, các địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện đồng bộ cách làm mới, trong đó công tác kiểm tra CCHC được tăng cường, qua kiểm tra đã phát hiện và chấn chỉnh kịp thời một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn lơ là trong thực hiện nhiệm vụ CCHC…