Vậy, phải làm thế nào để giảm được rác thải nhựa trong cuộc sống hàng ngày?