Việc triển khai đề án này nhằm trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp, giúp học sinh, sinh viên tự tin, chủ động, sáng tạo trong việc khởi nghiệp cũng như tìm việc làm, tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp.

>> Vốn đầu tư mạo hiểm rót vào startup

Đồng thời, nâng cao năng lực các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện học sinh, sinh viên, và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, tự tạo việc làm.

Cùng với đó, cũng tạo điều kiện để học sinh, sinh viên hình thành, hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của họ.

Việc triển khai thực hiện kế hoạch sẽ được tổ chức rộng khắp trong các địa phương, và trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc; đảm bảo thực hiện hiệu quả, tránh lãng phí, hình thức.

Để hiện thực hóa các mục tiêu kế hoạch đề ra, trong năm 2024, nhiều hoạt động sẽ được tổ chức, trong đó có cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” năm 2024 - Startup Kite 2024. Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp quốc gia học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp năm 2024.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nữa là tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, và tìm kiếm ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp.

Với mục tiêu thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm của HSSV; trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp giúp các em tự tin, chủ động, sáng tạo trong việc khởi nghiệp, chủ động tìm việc làm, tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực các cơ sở về đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện HSSV; tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp. Tìm kiếm và giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên để giới thiệu cho các nhà đầu tư. Tăng cường xã hội hóa công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp và tự tạo việc làm.

Các hoạt động dự kiến tập trung vào đó là phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức hoạt động giao lưu, khởi nghiệp; tổ chức các hoạt động thực tập, trải nghiệm tại doanh nghiệp, để tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên được tiếp cận với các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

>> Xây dựng và thực hiện các sáng kiến khởi nghiệp tại địa phương

Bên cạnh đó, cần tổ chức đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng chuyên đề khởi nghiệp, và đưa vào chương trình đào tạo theo hướng bắt buộc, hoặc tự chọn để phù hợp với thực tiễn.

Bộ khuyến khích cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, tạo không gian khởi nghiệp dùng chung cho học sinh, sinh viên trong nhà trường; thành lập các câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Liên quan đến nguồn vốn cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên, Bộ LĐ-TB&XH cũng đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động bố trí để hỗ trợ sinh viên.

Bên cạnh đó, có thể tìm kiếm, kết nối với các doanh nghiệp để hỗ trợ nguồn vốn hỗ trợ cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên, và các hoạt động triển khai công tác hỗ trợ khởi nghiệp tại cơ sở.