>>Quy định tiền lương cho những ngày NLĐ chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm

Bộ luật Lao động 2019 (số 45/2019/QH14) được Quốc hội khóa XIV Kỳ họp thứ Tám thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Năm 2020, Chính phủ, Bộ LĐTBXH đã ban hành các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện. Để hỗ trợ các doanh nghiệp nắm bắt được những nội dung thay đổi quan trọng và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, thời gian qua Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến nội dung của Bộ luật Lao động năm 2019 (BLLĐ 2019) và các văn bản hướng dẫn.

Tuy nhiên, do Bộ luật với nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung, thêm vào đó một số quy định lại chưa đầy đủ và rõ ràng, dẫn đến doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong triển khai, áp dụng. Với mong muốn góp phần xây dựng NQLĐ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, VCCI trân trọng giới thiệu một số tình huống tập trung vào một số quy định của BLLĐ 2019 và NĐ 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ đến các doanh nghiệp và độc giả.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Theo Điều 32 BLLĐ 2019 quy định: Làm việc không trọn thời gian

1. Người lao động làm việc không trọn thời gian là người lao động có thời gian làm việc ngắn hơn so với thời gian làm việc bình thường theo ngày hoặc theo tuần hoặc theo tháng được quy định trong pháp luật về lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động.

2. Người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động làm việc không trọn thời gian khi giao kết hợp đồng lao động.

3. Người lao động làm việc không trọn thời gian được hưởng lương; bình đẳng trong thực hiện quyền và nghĩa vụ với người lao động làm việc trọn thời gian; bình đẳng về cơ hội, không bị phân biệt đối xử, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

Theo Khoản 2 Điều 90 BLLĐ 2019 quy định: Tiền lương

...

2. Mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng theo tháng và theo giờ.

Như vậy, đối với người lao động (NLĐ) làm việc không trọn thời gian, doanh nghiệp vẫn phải đảm bảo trả lương cho NLĐ không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng nhà nước quy định.

Tuy nhiên, do NLĐ làm việc không trọn thời gian nên doanh nghiệp cần quy đổi mức lương đã thỏa thuận với NLĐ sang lương tháng hoặc lương giờ để so sánh với mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP, từ đó xác định xem mức lương thỏa thuận đã đảm bảo đúng luật hay chưa.

Còn nữa...