Vừa giảm vốn đã tăng vốn

Theo đó, SHB vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc  tăng vốn điều lệ bằng nguồn lợi nhuận để lại năm 2019 theo phương thức chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu.

SHB vừa được NHNN chấp thuận cho tăng vốn điều lệ.

SHB vừa được NHNN chấp thuận cho tăng vốn điều lệ.

Trước đó, SHB đã lên kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua phương án chia cổ tức từ lợi nhuận 2020 với tỷ lệ 10,5%. Như vậy, cùng với phương án chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2019 vừa được phê duyệt, cổ đông SHB có thể được nhận cổ tức lên tới 20,5% trong năm nay.

Sau khi hoàn thành việc chi trả cổ tức, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng lên mức gần 21.300 tỷ đồng (tương đương tăng 21% so với vốn điều lệ hiện tại).

Việc tăng vốn điều lệ này theo lãnh đạo SHB là nằm trong lộ trình phát triển của SHB nhằm mục tiêu nâng cao năng lực tài chính, đầu tư hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, nâng cao tỷ lệ an toàn theo chuẩn Basel II và hướng tới tuân thủ Basel III.

Điều đáng chú ý là chỉ cách đây 01 tháng, SHB đã thực hiện việc giảm số lượng chứng khoán đăng ký để giảm vốn điều lệ. Theo đó SHB hủy đăng ký 4.824.032 chứng khoán, giảm vốn điều lệ xuống hơn 48,24 tỷ đồng. Sau khi điều chỉnh giảm, số chứng khoán đăng ký còn lại là 1.751.009.094 cổ phiếu, tương ứng giá trị chứng khoán đăng ký hơn 17.510 tỷ đồng.

Vào ngày 3/3/2021 SHB đã công bố thông tin về việc điều chỉnh kết quả chào bán cổ phiếu. Đây là số cổ phiếu ngân hàng chào báo từ giữa năm 2020. Tổng số cổ phiếu được chấp thuận thay đổi niêm yết lúc đó là 300.779.981 cổ phiếu.

Tuy nhiên, gần 1 năm sau, SHB có văn bản điều chỉnh kết quả chào bán, giảm 4.824.032 cổ phiếu, giảm tổng số lượng cổ phiếu đã chào bán thành công xuống 295.955.949 cổ phiếu. Số cổ phiếu này đúng bằng số cổ phiếu mà SHB vừa công bố hủy đăng ký niêm yết để giảm vốn điều lệ.

Khóa room ngoại đón nhà đầu tư chiến lược nước ngoài

SHB cũng vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Một điểm đáng chú ý kỳ ĐHCĐ lần này là HĐQT ngân hàng sẽ trình cổ đông thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tại SHB.

Lịch sử giao dịch cổ phiếu SHB.

Lịch sử giao dịch cổ phiếu SHB.

SHB cho biết, theo quy định, tỷ lệ sở hữu cổ phần của một nhà đầu tư chiến lược nước ngoài không được vượt quá 20% và tổng mức sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài không quá 30% vốn điều lệ của một ngân hàng thương mại Việt Nam.

Do đó, để giữ lại một phần tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược do SHB lựa chọn có năng lực phù hợp và hỗ trợ mang lại lợi ích tốt nhất, HĐQT trình cổ đông thông qua tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư chiến lược nước ngoài của SHB là không quá 20% và chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài của SHB tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam là 10% để tìm kiếm và lựa chọn đối tác chiến lược.

Thời gian dự kiến thực hiện tìm kiếm và lựa chọn đối tác là 1 năm kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua việc chốt tỷ lệ nêu trên.

Cũng theo tài liệu ĐHĐCĐ lần này, HĐQT SHB cũng sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu quốc tế theo chương trình (Euro Medium Term Note - EMTN) và kế hoạch niêm yết trái phiếu quốc tế tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore sau khi hoàn tất các đợt phát hành.

Trong đợt phát hành đầu tiên, SHB dự kiến sẽ phát hành 300 triệu USD trái phiếu với hạn từ 3-5 năm theo 2 loại hình: Trái phiếu quốc tế cao cấp (không chuyển đổi, không có đảm bảo và không kèm chứng quyền) và Trái phiếu quốc tế tăng vốn cấp 2 (được mua lại sau 5 năm 1 ngày, không có đảm bảo, không kèm chứng quyền, không chuyển đổi).

Thời gian dự kiến phát hành từ năm 2021 đến khi hoàn tất việc phát hành trái phiếu. Các đợt phát hành trái phiếu tiếp theo sẽ được thiết kế theo nhu cầu của SHB tại từng thời điểm và do HĐQT quyết định.

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của SHB đạt 412,9 nghìn tỷ đồng, tăng 13,1% so với cuối năm 2019. Vốn tự có đạt 37.727 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 24.393 tỷ đồng. Vốn điều lệ đạt 17.558 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế của SHB năm 2020 đạt 3.412 tỷ đồng, hoàn thành 104% kế hoạch cổ đông đề ra, tăng 12,8% so với năm trước. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 15,9%. NIM đạt 2,8%, tăng 0,8% so với năm 2019. Năm 2021, SHB đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng hơn 70%, dự kiến đạt 5.800 tỷ đồng.