Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam (VCSF) là một trong những sự kiện thúc đẩy đối thoại phát triển bền vững quan trọng nhất trong năm của Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD-VCCI). 

Phiên sáng: 23 thg 8, 2023