Chủ đề: Quản lý đất đai

Quản lý đất đai, cập nhật vào ngày: 03:25, 02/12/2023

1 2 3 4 5

ĐIỂM BÁO NGÀY 01/12: Tăng cường khung pháp lý cho thị trường TPDN

Để xác lập “bình thường mới” cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) cần tăng cường khung pháp lý, từ đó thúc đẩy thị trường ổn định và linh hoạt hơn.