Chủ đề: Quốc hội khoá XV

Quốc hội khoá XV, cập nhật vào ngày: 06:47, 25/07/2024

1 2 3 4

Dấu ấn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hải Phòng

Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm, công tác tại Hải Phòng và để lại những ấn tượng sâu sắc đối với cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân thành phố Cảng.