Chủ đề: room tín dụng

room tín dụng, cập nhật vào ngày: 02:02, 04/12/2022

1 2

Sau dịch COVID-19, làm sao giữ chân người lao động trong ngành Y?

Cùng với việc quan tâm, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp cho viên chức y tế, ngành y tế cũng đã huy động các nguồn lực khác của xã hội để hỗ trợ vật chất cho viên chức y tế