Masan đặt mục tiêu doanh thu thuần 90.000 tỷ đồng - 100.000 tỷ đồng trong 2023

Masan đặt mục tiêu doanh thu thuần 90.000 tỷ đồng - 100.000 tỷ đồng trong 2023

Trong năm tài chính 2023, doanh thu thuần hợp nhất của Tập đoàn Masan ước tính sẽ từ 90.000 tỷ đồng – 100.000 tỷ đồng, tăng trưởng 18% - 31% so với mức 76.189 tỷ đồng trong năm 2022.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8