Tháo rào cản để thúc đẩy thanh toán số

Tháo rào cản để thúc đẩy thanh toán số

Việc sớm tháo gỡ các rào cản chính sách sẽ tạo hành lang pháp lý cơ bản cho các công ty Fintech, các ngân hàng có thể yên tâm kinh doanh và người dùng sẽ được bảo vệ nếu có rủi ro xảy ra.

Mới nhất