Tâm điểm

Bảo vệ biển, đảo theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bảo vệ biển, đảo theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ quyền quốc gia trên biển là một bộ phận hữu cơ của chủ quyền quốc gia. Bảo vệ chủ quyền biển, đảo là bảo vệ lợi ích quốc gia - một mục tiêu đối ngoại cốt lõi theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8