Tín dụng - Ngân hàng

Thể chế hoá các trụ cột chuyển đổi số ngành ngân hàng

Thể chế hoá các trụ cột chuyển đổi số ngành ngân hàng

Ngân hàng ở Việt Nam được đánh giá là một trong những ngành dẫn đầu tiến trình chuyển đổi số, ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 vào hoạt động quản lý, kinh doanh.

Mới nhất
2 3 4 5 6 7 8 9