TIN NÓNG CHÍNH PHỦ: Đà Nẵng kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn và khơi thông nguồn lực để phát triển

Diendandoanhnghiep.vn Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 220/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.

Tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố trong 06 tháng đầu năm 2022 có nhiều khởi sắc, nhất là từ tháng 3 đến nay: GRDP quý II tăng 12,37%, 6 tháng đầu năm tăng 7,23%, trong đó khu vực dịch vụ là động lực tăng trưởng (6 tháng đầu năm tăng 9,82%, quý II tăng 17,8%); hoạt động du lịch khôi phục mạnh mẽ; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 6,3%; kim ngạch xuất khẩu 6 tháng ước tăng 20,8%, trong đó xuất khẩu phần mềm tăng 30%.

Bên cạnh kết quả đạt được, thành phố Đà Nằng vẫn còn những tồn tại, hạn chế và đối mặt với khó khăn, thách thức. Quy mô nền kinh tế còn nhỏ, chỉ chiếm 1,5% so với cả nước; thu ngân sách chỉ chiếm 1,45% tổng thu ngân sách cả nước; tốc độ phát triển kinh tế chưa tương xứng với lợi thế, tiềm năng và chưa thực sự bứt phá; tốc độ phục hồi lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp còn chậm. Giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu. Vai trò đầu tàu, hạt nhân phát triển, liên kết, hợp tác với khu vực miền Trung - Tây Nguyên còn hạn chế.

Vươn lên từ bàn tay, khối óc, khung trời, cửa biển của mình

Trong thời gian tới, dự báo tình hình trong nước và thế giới còn diễn biến phức tạp, khó lường, tác động không nhỏ tới đất nước ta nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng; trong đó phải xác định khó khăn, thách thức sẽ nhiều hơn so với thời cơ, thuận lợi và hậu quả đại dịch COVID-19 còn kéo dài. Để thích ứng với tình hình mới, nhanh chóng khắc phục hậu quả đại dịch, khôi phục và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới, thành phố Đà Nẵng cần tiếp tục quán triệt các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đã được Thủ tướng Chính phủ kết luận tại buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng ngày 01/12/2021; đồng thời tập trung thực hiện tốt một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo, tự lực, tự cường; vươn lên từ bàn tay, khối óc, khung trời, cửa biển của mình, từ con người, thiên nhiên, truyền thống văn hóa, lịch sử của Đà Nẵng; lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, ngoại lực là quan trọng, đột phá; tận dụng hiệu quả mọi tiềm năng khác biệt, lợi thế so sánh, cơ hội nổi trội.

Cụ thể hóa và tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXII; Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội; các Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 và số 40/2022/NĐ-CP ngày 20/6/2022 của Chính phủ. Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan để khẩn trương triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ đối với các kiến nghị của Thành phố tại Thông báo kết luận số 02/TB-VPCP ngày 04/1/2022 của Văn phòng Chính phủ.

Bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, từ điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa phương; tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; kiên trì giữ đúng nguyên tắc nhưng điều chỉnh linh hoạt trong quá trình điều hành. Những vấn đề chưa được dự báo thì phải phát hiện kịp thời, đưa ra giải pháp phù hợp, sáng tạo, thích ứng với tình hình.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải xác định trọng tâm, trọng điểm; rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên và bố trí nguồn lực phù hợp để triển khai thực hiện, làm việc nào dứt điểm việc đó. Thống nhất giữa nhận thức và hành động, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả.

Đẩy mạnh hơn nữa việc phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với phân bổ nguồn lực hợp lý; nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, tận tụy, vì nhân dân phục vụ.

Tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất cao, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Xem xét chặt chẽ các dự án có yếu tố nước ngoài tác động đến quốc phòng, an ninh

Về một số nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, thành phố Đà Nẵng tiếp tục phòng, chống, kiểm soát tốt dịch COVID-19 theo phương châm chủ động, linh hoạt, thích ứng an toàn nhưng không được chủ quan, lơ là trong tổ chức thực hiện. Tập trung, thần tốc, quyết liệt hơn nữa trong việc tổ chức tiêm vaccine cho tất cả các đối tượng theo quy định của Chính phủ và Bộ Y tế. Đẩy mạnh việc đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế theo quy định, đảm bảo việc khám chữa bệnh cho nhân dân với phương châm sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch với tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược để phát huy tiềm năng sẵn có và tạo ra động lực mới, cơ hội mới, không gian phát triển mới, thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội. Triển khai các quy hoạch đã được phê duyệt một cách nghiêm túc, bài bản; quản lý tốt quy hoạch, đảm bảo tính ổn định.

Xem xét chặt chẽ các dự án có yếu tố nước ngoài tác động đến quốc phòng, an ninh, bảo đảm giữ vững thế trận phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của các đơn vị đóng quân trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn thực hiện tốt việc quy hoạch phát triển, xây dựng dự án, công trình dân sinh kết hợp đảm bảo quốc phòng, an ninh; phát triển sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc trong tình hình mới.

Triển khai tích cực, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, tập trung cho các dự án, công trình trọng điểm. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án cao tốc đi qua địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Xử lý dứt điểm các vi phạm theo các kết luận thanh tra, điều tra, kiểm toán

Tập trung thực hiện và xử lý dứt điểm các vi phạm theo các kết luận thanh tra, điều tra, kiểm toán và thi hành các bản án với tinh thần không hợp thức hóa cái sai nhưng phải tìm cơ chế, chính sách để tháo gỡ với cách tiếp cận mới, tư duy mới để xử lý các vấn đề tồn đọng, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn và khơi thông nguồn lực để phát triển.

Đẩy mạnh đầu tư theo phương thức đối tác công tư, xây dựng cơ chế chính sách để tăng cường huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, tập trung vào 03 đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng (hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng kết cấu hạ tầng).

Đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng dựa vào đổi mới sáng tạo, tăng năng suất lao động, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, đặc biệt là đối với những lĩnh vực có tiềm năng lớn như logistic, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển, trung tâm tài chính, công nghiệp công nghệ cao, du lịch, y tế, giáo dục, công nghệ thông tin...

Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho cả vùng miền Trung - Tây Nguyên và thành phố Đà Nẵng; thu hút, trọng dụng nhân tài trong và ngoài nước; triển khai hiệu quả công tác an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp để phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh sau đại dịch.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; phòng chống tham nhũng, tiêu cực; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, góp phần cùng cả nước xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; tận dụng có hiệu quả cơ hội do các hiệp định thương mại tự do (FTA) mang lại.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết TIN NÓNG CHÍNH PHỦ: Đà Nẵng kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn và khơi thông nguồn lực để phát triển tại chuyên mục Kinh tế của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1721911409 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1721911409 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10