PVFCCo: Sẻ chia vì cộng đồng

PVFCCo: Sẻ chia vì cộng đồng

Trong 20 năm từ khi thành lập đến nay, PVFCCo đã liên tục triển khai hàng loạt các chương trình, hoạt động an sinh xã hội trên khắp cả nước, có giá trị hơn 1.200 tỷ đồng

Mới nhất