2 năm tới chưa đánh thuế nhà ở

Video - cách đây 3 năm

Nguyễn Văn Phụng - Chuyên viên cao cấp, Vụ trưởng Quản lý thuế Doanh nghiệp lớn, Tổng cục thuế.

Tác giả: Tiến Thành