Bộ Y tế: Đã tạo điều kiện đảm bảo tính cạnh tranh về test kit xét nghiệm

Video - cách đây 1 năm

Bộ Y tế cho biết: Trong thời gian vừa qua, đã yêu cầu các đơn vị cung ứng xét nghiệm đảm bảo tính công khai, minh bạch; tạo điều kiện cho các đơn vị đăng ký đảm bảo tính cạnh tranh về giá cả.

Tác giả: BẢO LOAN