Cần có sự thay đổi căn bản, thực chất về chính sách tiền lương

Video - cách đây 4 tháng

ĐBQH cho rằng cần có sự thay đổi căn bản, mang tính thực chất, không chỉ mang tính hình thức, để tiền lương thực sự trở thành nguồn thu nhập chủ yếu.

Tác giả: BẢO LOAN