Tôn vinh sáng kiến kinh doanh vì sự phát triển bền vững

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 2 năm

Én Xanh là chương trình nhằm tìm kiếm, tôn vinh các sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng, góp phần thúc đẩy và lan tỏa những giải pháp kinh doanh doanh.

Tác giả: Đinh Thanh - Ngọc Hà