Chủ tịch VCCI: Doanh nghiệp cần thể chế mới để cải thiện lực lượng lao động

VCCI - cách đây 8 tháng

Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Tấn Công nhấn mạnh: Doanh nghiệp cần cơ chế mới để ổn định an sinh, đào tạo kỹ năng cho người lao động.

Tác giả: MINH CHÂU