Đề xuất các giải pháp cho EVN ngoài phương án điều chỉnh giá điện

Video - cách đây 2 tháng

Để đảm bảo cân bằng tài chính cho EVN, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rà soát đề xuất các giải pháp ngoài phương án điều chỉnh giá điện.

Tác giả: BẢO LOAN