Diễn đàn Kinh tế 2023 – Cùng doanh nghiệp “vượt sóng”

Video - cách đây 4 tháng

Các chuyên gia, doanh nghiệp đã phân tích, dự báo tình hình kinh tế 2023, đưa ra các khuyến nghị, cùng doanh nghiệp hoạch định chính sách, chiến lược kinh doanh phù hợp, cùng doanh nghiệp "vượt sóng".

Tác giả: BẢO LOAN